POLI-SES s.r.o. Special Elektrotechnik Servis
CZ DE
CZ

Revize, zkoušky el.zařízení, kontroly

Termovizní měření a analýzy

V souladu s požadavky zákazníka a dle technických norem, aj. právních dokumentů zajišťujeme zkoušky na elektrických zařízení, ( rozváděče, průmyslové celky, stroje ). Nedílnou součástí této činnosti mohou být kontroly a revize elektrických zařízení, strojů a přístrojů. Odborná způsobilost v prováděných úkonech a špičkové technické vybavení je samozřejmostí. 

 

Revize NN

Provádíme elektrorevize vyhrazených elektrických zařízení:

 • elektrorevize zařízení nízkého napětí do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 • elektrorevize bytů, rodinných domů, rekreačních objektů
 • elektrorevize průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a výrobních hal
 • elektrorevize přípojek nízkého napětí
 • elektrorevize rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách
 • elektrorevize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů)
 • elektrorevize elektrických spotřebičů: počítače, monitory, tiskárny, kopírky, varné konvice, chladničky atd.
 • elektrorevize ručního nářadí: vrtačky, úhlové brusky, pily, prodlužovací kabely apod.

 

Revize VN

Revize elektrického zařízení VN a s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů

Zajišťujeme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení VN včetně prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Podle jakých norem se provádějí revize elektro

 1. Revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500
 2. Revize el. ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2
 3. Revize elektrospotřebičů podle ČSN 33 1610
 4. Revize hromosvodů podle ČSN EN 62305


 

Definice revize

Všechna opatření, kterými se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky ČSN. Revize obsahuje prohlídku, zkoušení a vypracování revizní zprávy.

Výchozí a pravidelné revize

Výchozí revize se provádějí před uvedením nového zařízení do provozu. Pravidelné revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách. Nové elektrické zařízení a ani elektrické zařízení, na němž se prováděli práce, nesmí být uvedeno do provozu bez provedené revize elektro.

Lhůty revizí

Lhůty revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do 5 let, v závislosti na umístění el. zařízení, povaze skladovaných či zpracovávaných látek apod. Termíny pravidelných revizí budeme hlídat a včas Vás budeme kontaktovat, abychom dodrželi termín.

Odstranění zjištěných závad při revizi elektro

Po dohodě odstraníme závady zjištěné při revizi elektro nebo zajistíme odbornou firmu na odstranění závad zjištěných při revizi.

Proč provádět revize


Proč je nutné provádět revize elektro

 1. Dozvíte se o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení.
 2. Předejdete možnému úrazu elektrickým proudem.
 3. Snížíte riziko nebezpeční požárů.
 4. Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb. a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb., je každý provozovatel elektrického zařízení (právnická i fyzická osoba) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610.
 5. V případě požáru, nebo úrazu el. proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi
 6. Kontrolní orgán ( Oblastní inspektorát práce ) Vám může udělit finanční pokuty dle zákona č.: 251/2005 Sb.


 

Vysvětlení k zákonům a nařízením vlády

Jakákoliv fyzická či právnická osoba, která chce vyvíjet podnikatelskou činnost na území ČR, musí splňovat podmínky stanovené zákonem. Jsou to především zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném změní), zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a mnoho dalších zákonů.

První jmenovaný zákon - zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), řeší obecně problematiku dodržovaní bezpečnosti práce na pracovišti a stanovuje náležitosti, které musí podnikající subjekt - zaměstnavatel - plnit vůči svým zaměstnancům tak, aby zajistil nezbytnou míru bezpečnosti na pracovišti. Jednou z těchto nezbytných činností je vyhledávání a hodnocení rizik (§102). V zákoně č. 309/2006 Sb. je v §4 stanoven požadavek na provádění kontrol a revizí technických zařízení a nářadí. V této souvislosti je rovněž dobré zmínit §349 zákoníku práce, který stanovuje rozsah předpisů, které je nutno z hlediska bezpečnosti práce dodržovat, mezi něž patří i technické normy.

Zákoník práce rovněž v §265 stanovuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku nedodržení předepsaných právních povinností.


 

Revize elektrické instalace a hromosvodů


Každá elektrická instalace, nebo hromosvody musí být během své výstavby, nebo po dokončení před tím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována. Revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500:1990.

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Musí mít osvědčení o kvalifikaci podle §9 vyhlášky 50/1978 Sb.

Samotnou revizí se ověřuje shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky na ČSN. Postup při provádění revizí je takový – 1) prohlídka, 2) zkoušení, 3) vypracování revizní zprávy

Prohlídka

Prohlídka musí být provedena před zkoušením a obvykle se provádí, jestliže je celá instalace bez napětí.

Prohlídka musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty:

 1. vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem
 2. jsou řádně zvoleny a instalovány
 3. nejsou viditelně poškozeny


 

Prohlídka musí tam, kde je to účelové, zahrnovat ověření alespoň těchto náležitostí:

 1. způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem
 2. použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky
 3. volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
 4. použití a vhodné umístění odpojujících a spínacích přístrojů
 5. volby předmětů zařízení a ochranných opatření k vnějším vlivům
 6. označení nulových a ochranných vodičů
 7. zapojení přístrojů
 8. vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podrobnými informacemi
 9. označení obvodů, přístrojů, vodičů, svorek, kabelů
 10. použití ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování
 11. přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby


 

Zkoušení

Seznam zkoušek, které se provádí měřením a vyhodnocením naměřených veličin v elektrické instalaci:

 1. spojitost ochranných vodičů, hlavního a doplňujícího pospojování
 2. izolační odpor elektrické instalace
 3. volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
 4. ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením obvodů
 5. odpor podlahy a stěn
 6. automatické odpojení od zdroje
 7. doplňková ochrana ( proudové chrániče )
 8. pořadí fází
 9. funkční a provozní zkoušky
 10. úbytek napětí
 11. hodnota zemního odporu uzemňovací soustavy


 

Vypracování revizní zprávy

Po dokončení revize nové instalace nebo doplnění nebo změny stávající instalace musí být zpracována zpráva o výchozí revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, kterého se zpráva týká, spolu se záznamem prohlídky a výsledků zkoušek. Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. Rozsah a výsledky pravidelných revizí instalace nebo jakékoliv její části musí být zaznamenány formou revizní zprávy o pravidelné revizi.

Čeho se týká revize elektrické instalace dle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN EN 62305

 1. veškerých elektrických instalací a přípojek
 2. hromosvodů – jímačů, svodů a zemničů
 3. pracovních strojů a výrobních linek
 4. měřících a regulačních systémů
 5. silnoproudých a slaboproudých systémů … atd.


 

Dá se všeobecně říct, že na veškeré elektrické zařízení se musí vypracovat revizní zpráva.

Lhůty revizí

Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů:

Druh prostředí podle dříve platných ČSN

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

Lhůta revizí (roky)

základní, normální

normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5

5

studené, horké, vlhké, zvýšená korozní agresivita, nehořlavý prach, biolog.škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2

venkovní, pod přístřeškem

vně budovy může být AB2,3, AB6,7,8, AD3,4,5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2,3, AN2,3, AS1,2,3 + ostatní vlivy podle konkrétní situace

4


 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

umístění elektrického zařízení

využití a konstrukce budovy

revizní lhůty (roky)

prostory určené pro shromažďování více než 200

osob BD3, BD4 (zároveň BA1)

2

zděné obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být BD2)

5

rekreační střediska, školky, hotely, jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

objekty z hořlavého materiálu C2,3

CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

 

1


 

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech dle ČSN 33 2000-6:

objekt, prostor

oddíl ČSN 33 2000

lhůta revize (roky)

prostor s vanou nebo sprchou, umývací prostory

701

3

plavecké bazény nebo fontány

702

1

místnosti se saunovými kamny

703

3

staveniště a demolice

704

0.5

zemědělská a zahradnická zařízení

705

3

omezené vodivé prostory

706

3

zařízení pro zpracování dat

707

5

parkovací místa karavanů v kempech

708

1

venkovní osvětlení

714

4


 

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:

ochranná úroveň

vizuální kontrola

celková revize

I, II

1 rok

2 roky

III, IV

2 roky

4 rokz

 

Revize elektrického nářadí


Mezi elektrické nářadí můžeme zařadit elektrické vrtačky,vrtací a sekací kladiva,brusky, pilky,přenosné světla,nůžky,míchadla,stříkací pistole,kladiva,frézky,hoblíky,svářečky plastů,sekačky na trávu,závitořezy,leštičky a další podobného charakteru. N a nářadí se provádějí v pravidelných lhůtách revize a kontroly.

Revize nářadí

Je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav nářadí z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize nářadí je vypracování dokladu o revizi nářadí.

Kontrola nářadí

Činnost, při které se prohlídkou a zkoušením zjišťuje technický stav nářadí.

Rozdělení nářadí podle používání

Skupina A – s nářadím se pracuje jen občas ( do 100 hodin za rok )
Skupina B – s nářadím se pracuje často krátkodobě ( od 100 do 250 pracovních hodin za rok )
Skupina C – s nářadím se pracuje často delší dobu ( více než 250 pracovních hodin za rok )

Rozsah revize nářadí

 1. Stav nářadí a jeho součástí
 2. Připojení ochranného vodiče ( u nářadí třídy ochrany I )
 3. Izolační odpor, popř. dotykový prou
 4. Chod nářadí

Rozsah kontrol nářadí

 1. Nářadí a jeho části se prohlédnou a posoudí se jejich technický stav
 2. Provede se zkouška chodu

Lhůty kontrol nářadí

Kontroly nářadí se provádějí před každým výdejem a po každém vrácení přístroje. Má-li ho pracovník v delším užívání, tak před každým zahájením práce a po skončení práce.


 

Lhůty revizí nářadí

Skupina

Nářadí třídy

Nejméně jednou za

A

I

6 měsíců

II a III

12 měsíců

B

I

3 měsíce

II a III

6 měsíců

C

I

2 měsíce

II a III

3 měsíce

Důležité: při zjištění závad musí být nářadí předáno k opravě!!!

Revize elektrických spotřebičů


Jedná se především o tyto elektrické spotřebiče

Elektrická zařízení informační techniky :
počítače,monitory, tiskárny, kopírky,skenery, faxy nabíječky k různým spotřebičům a další kancelářská technika atd.

Elektrické spotřebiče pro domácnost :
chladničky, žehličky,vařiče, varné konvice,kávovary,myčky,vysavače mikrovlnné trouby,opékače topinek,šicí stroje,pračky,sušičky prádla atd.

Přístroje spotřební elektroniky :
radiopřijímače, audio systémy, televizní přijímače, magnetofony,zesilovače atd.

Revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610

Je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi spotřebiče.

Kontrola elektrických spotřebičů:

Činnost, při které se prohlídkou a zkoušením zjišťuje technický stav spotřebiče.

Rozdělení elektrických spotřebičů podle používání

Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru ( na stavbách, zemědělských prací atd.)
Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech 
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorech ( školy, kluby, hotely )
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Rozsah revize spotřebičů

 1. Stav spotřebičů a jeho součástí
 2. Měření odporu ochranného vodiče ( u spotřebičů třídy ochrany I )
 3. Měření proudu protékajícího ochranným vodičem ( u spotřebičů třídy ochrany I )
 4. Měření izolačního odporu, popř. dotykového proudu
 5. Měření náhradního unikajícího proudu
 6. Chod spotřebičů

Rozsah kontrol spotřebičů

 1. Spotřebič a jeho části se prohlédnou a posoudí se jeho technický stav
 2. Provede se zkouška chodu


 

Lhůty kontrol a revizí spotřebičů

Skupina

Spotřebiče držené v ruce

Přenosné spotřebiče

Nepřenosné a připevněné spotřebiče

Kontrola

Revize

Kontrola

Revize

Kontrola

Revize

A

Vždy před jejich vydáním.

B

Před použitím

1 x za 3 měsíce

Před použitím

1 x za 3 měsíce

Před použitím

1 x za 6 měsíců

C

Před použitím

1 x za 6 měsíců

Před použitím

1 x za 12 měsíců

Před použitím

Dle ČSN 33 1500

D

Před použitím

1 x za 6 měsíců

Před použitím

1 x za 12 měsíců

Před použitím

Dle ČSN 33 1500

E

1 x za týden

1 x za 12 měsíců

1 x za měsíc

1 x za 12 měsíců

1 x za 3 měsíce

Dle ČSN 33 1500

F

1 x za měsíc

1 x za 12 měsíců

1 x za 6 měsíců

1 x za 22 měsíců

1 x za 12 měsíců

Dle ČSN 33 1500

Důležité: při zjištění závad musí být spotřebič nebo pohyblivý přívod předán k opravě!!!

Chci více informací

Kontaktní formulář

Kontakty

POLI-SES s.r.o.
Klínovecká 1407/407
36301 Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary
IČ: 03760324
tel: +420 608 974 970
tel: +420 790 200 321

poli-ses@poli-ses.eu

 

Odběr novinek